Prohledat tento blog

neděle 24. listopadu 2013

Bronchioalveolární karcinom

Bronchioloalveolar carcinoma, mucinous type Th...
Bronchioloalveolar carcinoma, mucinous type The tumor cells lining the alveoli are tall columnar goblet cells with basally located nuclei. (Photo credit: Wikipedia)

Poznámky


Tento typ představuje 5 % všech karcinomů plic.
Histologicky smíšená forma bronchioloalveolárního karcinomu (BAC) a adenokarcinomu se vyskytuje až ve 20 % případů.

Histologická charakteristika
nádor je tvořen cylindrickými buňkami, které rostou podél stěn alveolů

Patogeneze
Stále přibývá publikací ukazujících na rozvoj karcinomu plic jako
vícestupňového procesu, během něhož postupně dochází k akumulaci genetických mutací vedoucích až ke vzniku invazivního fenotypu tumoru, podobně jako je tomu v potvrzených modelech karcinomu tlustého střeva nebo karcino­mu prsu .
Podle tohoto modelu vzniku adenokarcino­mu plic progreduje adenomatózní hyperplazie do BAC a následně do adenokarcinomu

Existují důkazy, že přítomnost jakýchkoli rysů typických pro BAC předpovídá při porovnání stejných stadií s čistým adenokarcinomem lepší hodnoty přežití 

Diagnostika
  • solitární uzel
  • mnoho­četné synchronní uzly
  • difuzní parenchymál­ní proces 

Pacienti s difuzním BAC v pokročilém stadiu mohou mít příznaky těžké bronchorey a refrakterní hypoxémie z intra­pulmonálních zkratů  Difuzní postižení parenchymu se častěji vyskytuje u mucinózního podtypu BAC a nezříd­ka bývá mylně považováno za pneumonii nebo jiný zánět plic

Radiologické nálezy, které by měly vzbudit podezření na BAC

  • opacity podobné mléčnému sklu (ground­glass opacity) 
  • nerozlišitelné pruhy
  • satelitní uzly - plicní uzly menší než 2 cm společně s čistými opacitami typu mléčného skla při CT­vyšetření s vysokým rozlišením a se zesílením kon­trastu většinou představují čistý BAC, zatímco při vyšším zastoupení solidních útvarů roste pravděpodobnost invazi­vity jednotlivých částí nádoru  
  • riziko postižení uzlin a pravděpodobnost recidivy onemocnění jsou velmi nízké v případech, kdy opacita typu mléčného skla zasahuje více než 50 % léze  
  • PET nižší citlivost než u jiných typů nádorů
Cytologické vyšetření ke stanovení diagnózy BAC nestačí


EGFR
Tento typ karcinomu je senzitivní k inhibitorům tyrosinkinázy receptoru pro epidermální růstový faktor

Mutace EGFR se vyskytují u 0 % dlaždicobuněčných karcinomů, u 6 % klasických adenokarci­nomů, avšak u 26 % jedinců s BAC
U mucinózní varianty BAC se mutace EGFR nevyskytují

(Marchetti A, Martella C, Felicioni L, et al. EGFR mutations in nonsmall‑cell 
lung cancer: analysis of a large series of cases and development of a rap‑
id and sensitive method for diagnostic screening with potential implications 
on pharmacologic treatment. J Clin Oncol 2005;23:857–865.)Erlotinib jako terapii druhé nebo třetí volby u pokročilého stadia karcinomu plic prokázáno zlepšené přežití, v jedné studii byla prokázána pouze 9% cel­ková odpověď na léčbu
Gefitinib - při pokročilém NSCLC dosáhla odpověď na léčbu mezi pacienty s BAC 38 % v porovnání pouze s 14 % u pacientů s non­BAC adenokarcinomy


Prognóza poznámky


  • Úplně resekovaný multifokální BAC je spojen s pětiletou mírou přežití ve výši 64–82 %
  • Bronchioloalveolární karcinom s difuzním bilaterálním postižením plic má špatnou prognózu, s mediánem přežití v délce čtyř měsíců

Odkazy

Diagnostika a léčba bronchioloalveolárního karcinomu 
Dan J. Raza, Jae Y. Kima a David M. Jablons

Enhanced by Zemanta

Žádné komentáře:

Okomentovat

High Prevalence of PD-L1 Expression in Non-Small-cell Lung Cancer

High Prevalence of PD-L1 Expression in Non-Small-cell Lung Cancer : .....For the EXPRESS study, online June 12 in Lung Cancer, Dr. Diet...

Translate