Prohledat tento blog

neděle 14. srpna 2016

CheckMate 017 2. linie léčby skvamózního NSCLC


poznámky AM Review 11/2016

Randomizovaná studie fáze III CheckMate 017 testovala nivolumab ve srovnání s docetaxelem u pokročilého nebo metastatického skvamózní- ho NSCLC. 

Zařazeno bylo 272 nemocných ve stadiu IIIb/IV, kteří byli již dříve léčeni chemoterapeutickým dubletem zahrnujícím platinu. 

Randomizováni byli k  podávání nivolumabu v dávce 3 mg/kg každé 2 týdny, nebo docetaxelu až do progrese či neakceptovatelné toxicity.

Z výsledků vyplynulo, že medián přežití činil 9,2 versus 6 měsíců ve prospěch nivolumabu (HR 0,59; p < 0,001). 

Jednoletého OS dosáhlo 24 % pacientů léčených docetaxelem a 42 % nivolumabem, 18měsíčního pak 13 %, respektive 28 % nemocných v ITT populaci.

 „Výsledky celkového přežití nebyly závislé na expresi PD-L1,“ komentoval prof. Petruželka a podotkl, že medián trvání léčebné odpovědi byl výrazně delší u inhibitoru PD-1

Pokud se týká bezpečnosti, v rameni s docetaxelem se s léčbou související nežá- doucí příhody jakéhokoli stupně vyskytly u 86 % pacientů oproti 58 % v rameni s nivolumabem. 
Nežádoucí příhody související s léčbou stupně 3–4 pak u 55 % pacientů léčených docetaxelem versus u 7 % na nivolumabu. 
„Nivolumab je tedy dobře tolerovaným lékem a díky své efektivitě se zařadil do druhé linie léčby skvamózního NSCLC,“ zdůraznil prof. Petruželka s tím, že podle guidelines NCCN patří nivolumab do kategorie 1 v případě selhání předchozí léčby.Žádné komentáře:

Okomentovat

High Prevalence of PD-L1 Expression in Non-Small-cell Lung Cancer

High Prevalence of PD-L1 Expression in Non-Small-cell Lung Cancer : .....For the EXPRESS study, online June 12 in Lung Cancer, Dr. Diet...

Translate