Prohledat tento blog

neděle 14. července 2019

High Prevalence of PD-L1 Expression in Non-Small-cell Lung Cancer

High Prevalence of PD-L1 Expression in Non-Small-cell Lung Cancer:.....For the EXPRESS study, online June 12 in Lung Cancer, Dr. Dietel and colleagues examined tumor-sample data on 2,368 patients with stage IIIB/IV NSCLC. They assessed the prevalence of PD-L1 as the percentage of viable tumor cells showing partial or complete membrane staining (tumor proportion score, or TPS).
Overall, 48% of samples had PD-L1 TPS <1%, 52% had PD-L1 TPS of at least 1%, and 22% had PD-L1 TPS of at least 50%. The prevalence was similar across regions.
Tumor samples with PD-L1 TPS of at least 50% were less common among patients with sensitizing EGFR mutations and those with ALK translocations. 
No other demographic or clinical characteristics appeared to be associated with differences in the prevalence of PD-L1 expression.
"Overall," the researchers conclude, "these results indicate that 52% of patients with advanced NSCLC express PD-L1 on tumor cells 

....více https://bit.ly/2Nm6rzc


čtvrtek 5. dubna 2018

Tumor doubling time and prognosis in lung cancer patients: evaluation from chest films and clinical follow-up study. Japanese Lung Cancer Screening... - PubMed - NCBI

Tumor doubling time and prognosis in lung cancer patients: evaluation from chest films and clinical follow-up study. Japanese Lung Cancer Screening... - PubMed - NCBI:

Tumor doubling time and prognosis in lung cancer patients: evaluation from chest films and clinical follow-up study. Japanese Lung Cancer Screening... - PubMed - NCBI

Tumor doubling time was calculated in 237 patients from two serial chest x-ray films. 
The mean doubling time was 166.3 days, with 

 • 221.6 days for adenocarcinoma, 
 • 115.2 days for squamous cell carcinoma, 
 • 67.5 days for large cell carcinoma, 8
 • 6.3 days for small cell carcinoma....

sobota 27. ledna 2018

Hledání optimální sekvence u EGFR pozitivního karcinomu plic

MEDICAL TRIBUNE CZ > Hledání optimální sekvence u EGFR pozitivního karcinomu plic. 302 Found [online]. Copyright © 2000 [cit. 27.01.2018]. Dostupné z: https://www.tribune.cz/clanek/42833-hledani-optimalni-sekvence-u-egfr-pozitivniho-karcinomu-plic

Poznámky


Některá z mutací EGFR se nachází u 10 až 15 procent pacientů s NSCLC, kteří jsou bělošského původu, v asijské populaci je to kolem 40 procent. 

Nemocní s aktivační mutací genu EGFR nejsou homogenní populací. 

Je důležité, jaká konkrétní část genu je aberována. 
 • Nejčastější jsou delece v exonu 19 a bodová mutace na 21. exonu (L858R). 
 • Nemocní s delecí v exonu 19 lépe reagují na léčbu inhibitory EGFR, ať už jde o přežití bez progrese onemocnění, nebo celkové přežití. 
 • Tato mutace je tedy pozitivní prediktivní faktor
Tří generace inhibitorů tyrozinkináz zacílených na EGFR. 
 • První tvoří erlotinib a gefitinib, 
 • k druhé generaci patří afatinib 
 • generace třetí je zatím zastoupena osimertinibem.

Mechanismy účinku jednotlivých generací léků se liší. 
 • U té první dochází k reverzibilní vazbě na ATP vazebné místo nejen u mutovaného EGFR, ale do určité míry i u „wild type“ nádoru, tedy bez mutace. Tyto přípravky nejsou aktivní u rezistentní mutace T790M, která se vyskytuje na exonu 20. 
 • Afatinib jako zástupce druhé generace inhibuje celou rodinu ErbB, váže se ireverzibilní kovalentní vazbou na tyrozinkinázovou doménu receptorů ErbB1, ErbB2 a ErbB4, což nepřímo blokuje i ErbB3. Má také širší aktivitu, pokud jde o účinnost na různé EGFR rezistentní mutace. „V preklinickém výzkumu se ukázalo, že afatinib působí i u mutace T790M. K jejímu terapeutickému ovlivnění by ale bylo zapotřebí tak vysoké dávky léku, že to z důvodu toxicity není možné,

Účinnost afatinibu u pacientů s pokročilým NSCLC se senzitivními EGFR mutacemi prokázaly studie LUX‑LUNG 3 a LUX‑LUNG 6, kde byl komparátorem platinový dublet (cisplatina–pemetrexed u LUX‑LUNG 3 a cisplatina–gemcitabin u LUX‑LUNG 6).
„U inhibitorů tyrozinkináz první a druhé generace máme oporu v datech z randomizovaných kontrolovaných studií, že u nemocných s mutací EGFR dosahují v porovnání s chemoterapií vyššího podílu léčebných odpovědí a delšího přežití bez progrese onemocnění. Dnes již jde o standardní léčbu první linie u nemocných s mutací EGFR,
Studie LUX‑LUNG 7. přinesla přímé srovnání afatinibu a gefitinibu v první linii u nemocných s NSCLC ve stadiu IIIB nebo IV. 
 • Bylo do ní zařazeno 319 nemocných s běžnými mutacemi EGFR (delece exonu 19, Leu858Arg), kteří byli v rámci randomizace stratifikováni dle mutačního typu a statusu mozkových metastáz. Ti dostávali buď afatinib, nebo gefitinib do progrese onemocnění. Pacienti léčení afatinibem měli v průběhu studie o 27 procent nižší riziko progrese onemocnění. Dva roky od randomizace přitom zůstávalo bez progrese onemocnění 18 procent nemocných, kteří dostávali afatinib, oproti osmi procentům nemocných léčených gefitinibem (p = 0,0184). Objektivní odpovědi (ORR) dosáhlo ve skupině s afatinibem 70 procent pacientů (p = 0,0083), ve skupině s gefitinibem jen 56 procent. Medián trvání odpovědi byl potom 10,1 měsíce vs. 8,4 měsíce ve prospěch afatinibu.

Studie AURA 3. 
 • Třetí generace inhibitorů EGFR je cílena i proti mutaci T790M 
 • Studie porovnávala účinnost osimertinibu vůči platinovému dubletu u pacientů s prokázanou mutací T790M, kteří byli předléčeni tyrozinkinázovými inhibitory první a druhé generace. Léčba osimertinibem vedla ke statisticky i klinicky významnému zlepšení doby do progrese onemocnění (PFS) a objektivní léčebné odpovědi.

pátek 26. ledna 2018

Stadium III. léčba

Stádium III.  

IIIA = T1-2N2, T3N1-2, T4N0-1 nebo IIIB =T4N2, T1-4N3, vše M0) • Operabilní 
  • Primární resekce + adjuvantní chemoterapie vždy (podle klinického stavu) + pooperační radioterapie v případě R1(R2) resekce a/nebo při postižení mediastinálních uzlin (N2+) nebo
   předoperační chemoterapie 3–4 cykly + chirurgie + pooperační radioterapie v případě R1(R2) resekce a/nebo při postižení mediastinálních uzlin nebo  předoperační konkomitantní chemoradioterapie – zejména u nádorů horního sulku (Pancoast) nebo při T3N2 s víceetážovým „bulky“ postižením mediastina histologicky verifikovaným
 • Inoperabilní
  • Konkomitantní chemoradioterapie  (přednostně u nemocných s PS 0-1) nebo
  • sekvenční chemoradioterapie (komorbidity) nebo
  • paliativní radioterapie (pravděpodobnost radikality samostatné radioterapie u inoperabilního stadia III je minimální, ale taktika léčby je věcí radioterapeuta) nebo
  • paliativní chemoterapie (jako u IV.st)


V případě indikace sekvenční radiochemoterapie se doporučují před ozářením 2 cykly chemoterapie s bezprostřední časovou radioterapie, konkomitantní chemoradioterapie by měla být podávána ve spolupráci radioterapeutického centra a pneumoonkologického pracoviště.


Zdroj: Modrá kniha 

Stádium I. a II. léčba

Stádium I.  IA = T1a,b nebo IB = T2a, vše N0 M0 • Operace - lobektomie
  • menší výkony u adenoca in situ a solidních lézích menší než 2 cm
  • pneumoektomie - zvýšení morbidity
 • při KI operace stran pacienta - indikace RT
 • Adjuvantní chemoterapie
  • Ve stadiu IA není indikována
  • ve stadiu IB je možné zvážit podání v případě rizikových faktorů jako je velikost nádoru nad 4 cm, angioinvaze, grade 3.


Stádium II IIA = T2bN0, T1a-T2aN1 nebo IIB = T2bN1, T3N0, vše M0 • Operace + adjuvantní chemoterapie, výjimečně neoadjuvantní chemoterapie. 
 • Inoperabilní: konkomitantní chemoradioterapie nebo sekvenční chemoradioterapie nebo radioterapie samostatná při kontraindikaci chemoterapie

TNM klasifikace

TNM klasifikace karcinomů plic dle WHO klasifikace 2015
page30image1698496
T – PRIMÁRNÍ TUMOR
TX
Primární tumor nelze posoudit, nebo tumor prokázaný přítomností maligních buněk ve sputu nebo bronchiálním výplachu, ale nezachycen zobrazovacími metodami nebo bronchoskopicky
T0
Neprokázaný primární tumor
Tis
Karcinom in situ
T1
Tumor ≤ 3 cm v největším rozměru, ohraničený plící nebo viscerální pleurou, bez evidentní bronchoskopické invaze proximálněji než do lobárního bronchu, tzn. ne do hlavního bronchua
T1a
Tumor ≤ 2 cm v největším rozměru
T1b
Tumor > 2 cm, ale ≤ 3 cm v největším rozměru
T2
Tumor > 3 cm, ale ≤ 7 cm, nebo tumor s některou z následujících vlastností (T2 tumory s těmito vlastnosti jsou klasifikovány jako T2a jestliže je jejich velikost ≤ 5 cm nebo pokud nemůže být stanovena a T2b jestliže je jejich velikost > 5 cm, ale ≤ 7 cm):
 •   Zahrnující hlavní bronchus, ≥ 2 cm distálně od kariny
 •   Invaduje do viscerální pleury
 •   Spojený s atelektázou nebo obstrukční pneumonií zasahující hilus,
  ale nepostihující celou plíci
T2a
Tumor > 3 cm, ale ≤ 5 cm v největším rozměru
T2b
Tumor > 5cm, ale ≤ 7 cm v největším rozměru
T3
Tumor > 7 cm nebo s invazí do následujících struktur: hrudní stěna (zahrnuje tumory plicního hrotu), bránice, brániční nerv, mediastinální pleura, parietální perikard; nebo tumory hlavního bronchu < 2 cm distálně od kariny, ale nezahrnující karinu; nebo spojené s atelektázou nebo obstrukční pneumonií celé plíce; nebo ohraničený uzel/uzly tumoru ve stejném laloku jako primární tumor
T4
Tumor jakékoliv velkosti, který invaduje do některé znásledujících struktur: mediastinum, srdce, velké cévy, průdušnice, zvratný laryngeální nerv, jícen, tělo obratle, karina; samostatný uzel/uzly tumoru v jiném stejnostranném laloku než primární tumor

page31image5775904
N – REGIONÁLNÍ LYMFATICKÉ UZLINY
NX
Nelze posoudit postižení regionálních lymfatických uzlin
N0
Nenalezena metastáza v regionálních lymfatických uzlinách
N1
Metastáza ve stejnostranných peribronchiálních a/nebo stejnostranných hilových uzlinách, včetně přímého prorůstání
N2
Metastáza ve stejnostranných mediastinálních a/nebo subkarinálních lymfatických uzlinách
N3
Metastáza v druhostranné mediastinální, druhostranné hilární, stejnostranné nebo kontralaterální skalenické nebo supraklavikulární lymfatické uzlině/uzlinách.
M – VZDÁLENÉ METASTÁZY
M0
Bez vzdálených metastáz
M1
Vzdálené metastázy
M1a
Samostatný tumorózní uzel/uzly v kontralaterálním laloku; tumor spleurálním uzlem nebo maligním pleurálním nebo perikardiálním výpotkemb
M1b
Vzdálené metastázy

pondělí 31. října 2016

RDG metody

Poznámky

Jihočeské onkologické dny  2016

 • RTG plic 4% pacientů  s tumorem plic má RTG negativní nález, Ve 20% dojde k přehlédnutí léze
 • RDG maligní léze jasná nad  3cm, horní lalok, spikulovoté okraje
 • CT rozlišovací schopnost od  0,3mm
  • patologické uzliny nad 10mm
  • pod  10mm maligní jen u  10%
  • absence růstu ložiska predikuje beningní nález jen z  65%
  • možnosti biopsie ložiska  od  2 cm 
  • sledování 1 rok á  3m , poté á  6m
 • CT plic LD  radiační zátěž  7mSV
  • falešná pozitivita, ale snížení mortality 
  • v Evropě se čeká na výsledky studie NELSON, která zhodnotí možnost screeningu 
 • PET 90% výtěžnost
  •  bez i.v. méně jak  4mSV
  • s i.v. nad  4 mSv
  • úskalí dg. u bronchioaleol. ca
  • postižení uzlin negativní mediastil. uzliny na PET nemusí být nenádorové a naopak zánětlivé postižení může dg. nádor
 • NMR  využití ori dg. meta mozek, k.dřeň , skelet


High Prevalence of PD-L1 Expression in Non-Small-cell Lung Cancer

High Prevalence of PD-L1 Expression in Non-Small-cell Lung Cancer : .....For the EXPRESS study, online June 12 in Lung Cancer, Dr. Diet...

Translate