Prohledat tento blog

pátek 3. ledna 2020

Včasný záchyt karcinomu plic pomocí mobilní aplikace

Mobilní aplikace Lungscreen byla vyvinuta v roce 2015 v Maďarsku. Aplikaci z hlediska GDPR schválilo oddělení IT a Compliance. Aplikace je bezplatná.
Za 18 měsíců byla aplikace stažena v rámci pilotní studie na 2 pracovištích v Maďarsku celkem 24 000x. Asi v 30 % (8 000) s vysokým rizikem. Bylo provedeno celkem 1376 CT vyšetření s nálezem 262 pozitivních výsledků, které se musely dále řešit (buď stín tumoru v plíci, aortální aneurysma, podezření na rakovinu jícnu, nádory v mezižeberní oblasti, nádory ledvin nebo jater). Podezření na rakovinu plic bylo diagnostikováno u 102 pacientů. Všichni byli postoupeni dále specializovanému onkologickému teamu. Ze 102 podezření bylo 74 pacientů operováno (61 s diagnózou zhoubný nádor plic, 13 nádory nezhoubné). Aplikace zvýšila počet operabilních pacientů o 20 %.

Stanovení optimálního vyšetřovacího algoritmu pro efektivní vyhledávání nemalobuněčných karcinomů plic s přestavbou genu ALK – zavedení metodiky a praktické zkušenosti z rutinního vyšetřování

Článek zde

neděle 14. července 2019

High Prevalence of PD-L1 Expression in Non-Small-cell Lung Cancer

High Prevalence of PD-L1 Expression in Non-Small-cell Lung Cancer:.....For the EXPRESS study, online June 12 in Lung Cancer, Dr. Dietel and colleagues examined tumor-sample data on 2,368 patients with stage IIIB/IV NSCLC. They assessed the prevalence of PD-L1 as the percentage of viable tumor cells showing partial or complete membrane staining (tumor proportion score, or TPS).
Overall, 48% of samples had PD-L1 TPS <1%, 52% had PD-L1 TPS of at least 1%, and 22% had PD-L1 TPS of at least 50%. The prevalence was similar across regions.
Tumor samples with PD-L1 TPS of at least 50% were less common among patients with sensitizing EGFR mutations and those with ALK translocations. 
No other demographic or clinical characteristics appeared to be associated with differences in the prevalence of PD-L1 expression.
"Overall," the researchers conclude, "these results indicate that 52% of patients with advanced NSCLC express PD-L1 on tumor cells 

....více https://bit.ly/2Nm6rzc


čtvrtek 5. dubna 2018

Tumor doubling time and prognosis in lung cancer patients: evaluation from chest films and clinical follow-up study. Japanese Lung Cancer Screening... - PubMed - NCBI

Tumor doubling time and prognosis in lung cancer patients: evaluation from chest films and clinical follow-up study. Japanese Lung Cancer Screening... - PubMed - NCBI:

Tumor doubling time and prognosis in lung cancer patients: evaluation from chest films and clinical follow-up study. Japanese Lung Cancer Screening... - PubMed - NCBI

Tumor doubling time was calculated in 237 patients from two serial chest x-ray films. 
The mean doubling time was 166.3 days, with 

 • 221.6 days for adenocarcinoma, 
 • 115.2 days for squamous cell carcinoma, 
 • 67.5 days for large cell carcinoma, 8
 • 6.3 days for small cell carcinoma....

sobota 27. ledna 2018

Hledání optimální sekvence u EGFR pozitivního karcinomu plic

MEDICAL TRIBUNE CZ > Hledání optimální sekvence u EGFR pozitivního karcinomu plic. 302 Found [online]. Copyright © 2000 [cit. 27.01.2018]. Dostupné z: https://www.tribune.cz/clanek/42833-hledani-optimalni-sekvence-u-egfr-pozitivniho-karcinomu-plic

Poznámky


Některá z mutací EGFR se nachází u 10 až 15 procent pacientů s NSCLC, kteří jsou bělošského původu, v asijské populaci je to kolem 40 procent. 

Nemocní s aktivační mutací genu EGFR nejsou homogenní populací. 

Je důležité, jaká konkrétní část genu je aberována. 
 • Nejčastější jsou delece v exonu 19 a bodová mutace na 21. exonu (L858R). 
 • Nemocní s delecí v exonu 19 lépe reagují na léčbu inhibitory EGFR, ať už jde o přežití bez progrese onemocnění, nebo celkové přežití. 
 • Tato mutace je tedy pozitivní prediktivní faktor
Tří generace inhibitorů tyrozinkináz zacílených na EGFR. 
 • První tvoří erlotinib a gefitinib, 
 • k druhé generaci patří afatinib 
 • generace třetí je zatím zastoupena osimertinibem.

Mechanismy účinku jednotlivých generací léků se liší. 
 • U té první dochází k reverzibilní vazbě na ATP vazebné místo nejen u mutovaného EGFR, ale do určité míry i u „wild type“ nádoru, tedy bez mutace. Tyto přípravky nejsou aktivní u rezistentní mutace T790M, která se vyskytuje na exonu 20. 
 • Afatinib jako zástupce druhé generace inhibuje celou rodinu ErbB, váže se ireverzibilní kovalentní vazbou na tyrozinkinázovou doménu receptorů ErbB1, ErbB2 a ErbB4, což nepřímo blokuje i ErbB3. Má také širší aktivitu, pokud jde o účinnost na různé EGFR rezistentní mutace. „V preklinickém výzkumu se ukázalo, že afatinib působí i u mutace T790M. K jejímu terapeutickému ovlivnění by ale bylo zapotřebí tak vysoké dávky léku, že to z důvodu toxicity není možné,

Účinnost afatinibu u pacientů s pokročilým NSCLC se senzitivními EGFR mutacemi prokázaly studie LUX‑LUNG 3 a LUX‑LUNG 6, kde byl komparátorem platinový dublet (cisplatina–pemetrexed u LUX‑LUNG 3 a cisplatina–gemcitabin u LUX‑LUNG 6).
„U inhibitorů tyrozinkináz první a druhé generace máme oporu v datech z randomizovaných kontrolovaných studií, že u nemocných s mutací EGFR dosahují v porovnání s chemoterapií vyššího podílu léčebných odpovědí a delšího přežití bez progrese onemocnění. Dnes již jde o standardní léčbu první linie u nemocných s mutací EGFR,
Studie LUX‑LUNG 7. přinesla přímé srovnání afatinibu a gefitinibu v první linii u nemocných s NSCLC ve stadiu IIIB nebo IV. 
 • Bylo do ní zařazeno 319 nemocných s běžnými mutacemi EGFR (delece exonu 19, Leu858Arg), kteří byli v rámci randomizace stratifikováni dle mutačního typu a statusu mozkových metastáz. Ti dostávali buď afatinib, nebo gefitinib do progrese onemocnění. Pacienti léčení afatinibem měli v průběhu studie o 27 procent nižší riziko progrese onemocnění. Dva roky od randomizace přitom zůstávalo bez progrese onemocnění 18 procent nemocných, kteří dostávali afatinib, oproti osmi procentům nemocných léčených gefitinibem (p = 0,0184). Objektivní odpovědi (ORR) dosáhlo ve skupině s afatinibem 70 procent pacientů (p = 0,0083), ve skupině s gefitinibem jen 56 procent. Medián trvání odpovědi byl potom 10,1 měsíce vs. 8,4 měsíce ve prospěch afatinibu.

Studie AURA 3. 
 • Třetí generace inhibitorů EGFR je cílena i proti mutaci T790M 
 • Studie porovnávala účinnost osimertinibu vůči platinovému dubletu u pacientů s prokázanou mutací T790M, kteří byli předléčeni tyrozinkinázovými inhibitory první a druhé generace. Léčba osimertinibem vedla ke statisticky i klinicky významnému zlepšení doby do progrese onemocnění (PFS) a objektivní léčebné odpovědi.

pátek 26. ledna 2018

Stadium III. léčba

Stádium III.  

IIIA = T1-2N2, T3N1-2, T4N0-1 nebo IIIB =T4N2, T1-4N3, vše M0) • Operabilní 
  • Primární resekce + adjuvantní chemoterapie vždy (podle klinického stavu) + pooperační radioterapie v případě R1(R2) resekce a/nebo při postižení mediastinálních uzlin (N2+) nebo
   předoperační chemoterapie 3–4 cykly + chirurgie + pooperační radioterapie v případě R1(R2) resekce a/nebo při postižení mediastinálních uzlin nebo  předoperační konkomitantní chemoradioterapie – zejména u nádorů horního sulku (Pancoast) nebo při T3N2 s víceetážovým „bulky“ postižením mediastina histologicky verifikovaným
 • Inoperabilní
  • Konkomitantní chemoradioterapie  (přednostně u nemocných s PS 0-1) nebo
  • sekvenční chemoradioterapie (komorbidity) nebo
  • paliativní radioterapie (pravděpodobnost radikality samostatné radioterapie u inoperabilního stadia III je minimální, ale taktika léčby je věcí radioterapeuta) nebo
  • paliativní chemoterapie (jako u IV.st)


V případě indikace sekvenční radiochemoterapie se doporučují před ozářením 2 cykly chemoterapie s bezprostřední časovou radioterapie, konkomitantní chemoradioterapie by měla být podávána ve spolupráci radioterapeutického centra a pneumoonkologického pracoviště.


Zdroj: Modrá kniha 

The first case of micropapillary adenocarcinoma associated with cystic airspace in a non‐smoking man

The first case of micropapillary adenocarcinoma associated with cystic airspace in a non‐smoking man Saeko Takahashi   Saori Murata   Re...

Translate