Příspěvky

Tumor doubling time and prognosis in lung cancer patients: evaluation from chest films and clinical follow-up study. Japanese Lung Cancer Screening... - PubMed - NCBI

Tumor doubling time and prognosis in lung cancer patients: evaluation from chest films and clinical follow-up study. Japanese Lung Cancer Screening... - PubMed - NCBI:

Tumor doubling time and prognosis in lung cancer patients: evaluation from chest films and clinical follow-up study. Japanese Lung Cancer Screening... - PubMed - NCBI

Tumor doubling time was calculated in 237 patients from two serial chest x-ray films. 
The mean doubling time was 166.3 days, with 

221.6 days for adenocarcinoma, 115.2 days for squamous cell carcinoma, 67.5 days for large cell carcinoma, 86.3 days for small cell carcinoma....

Hledání optimální sekvence u EGFR pozitivního karcinomu plic

MEDICAL TRIBUNE CZ > Hledání optimální sekvence u EGFR pozitivního karcinomu plic. 302 Found [online]. Copyright © 2000 [cit. 27.01.2018]. Dostupné z: https://www.tribune.cz/clanek/42833-hledani-optimalni-sekvence-u-egfr-pozitivniho-karcinomu-plicPoznámky
Některá z mutací EGFR se nachází u 10 až 15 procent pacientů s NSCLC, kteří jsou bělošského původu, v asijské populaci je to kolem 40 procent. 
Nemocní s aktivační mutací genu EGFR nejsou homogenní populací. 
Je důležité, jaká konkrétní část genu je aberována.  Nejčastější jsou delece v exonu 19 a bodová mutace na 21. exonu (L858R). Nemocní s delecí v exonu 19 lépe reagují na léčbu inhibitory EGFR, ať už jde o přežití bez progrese onemocnění, nebo celkové přežití. Tato mutace je tedy pozitivní prediktivní faktorTří generace inhibitorů tyrozinkináz zacílených na EGFR.  První tvoří erlotinib a gefitinib, k druhé generaci patří afatinib generace třetí je zatím zastoupena osimertinibem.
Mechanismy účinku jednotlivých generací léků se liší.  …

Stadium III. léčba

Stádium III.  IIIA = T1-2N2, T3N1-2, T4N0-1 nebo IIIB =T4N2, T1-4N3, vše M0)

Operabilní Primární resekce + adjuvantní chemoterapie vždy (podle klinického stavu) + pooperační radioterapie v případě R1(R2) resekce a/nebo při postižení mediastinálních uzlin (N2+) nebo
předoperační chemoterapie 3–4 cykly + chirurgie + pooperační radioterapie v případě R1(R2) resekce a/nebo při postižení mediastinálních uzlin nebo  předoperační konkomitantní chemoradioterapie – zejména u nádorů horního sulku (Pancoast) nebo při T3N2 s víceetážovým „bulky“ postižením mediastina histologicky verifikovanýmInoperabilníKonkomitantní chemoradioterapie  (přednostně u nemocných s PS 0-1) nebosekvenční chemoradioterapie (komorbidity) nebopaliativní radioterapie (pravděpodobnost radikality samostatné radioterapie u inoperabilního stadia III je minimální, ale taktika léčby je věcí radioterapeuta) nebopaliativní chemoterapie (jako u IV.st)

V případě indikace sekvenční radiochemoterapie se doporučují před ozářením 2 cykly…

Stádium I. a II. léčba

Stádium I.  IA = T1a,b nebo IB = T2a, vše N0 M0

Operace - lobektomiemenší výkony u adenoca in situ a solidních lézích menší než 2 cmpneumoektomie - zvýšení morbiditypři KI operace stran pacienta - indikace RTAdjuvantní chemoterapieVe stadiu IA není indikovánave stadiu IB je možné zvážit podání v případě rizikových faktorů jako je velikost nádoru nad 4 cm, angioinvaze, grade 3.

Stádium II IIA = T2bN0, T1a-T2aN1 nebo IIB = T2bN1, T3N0, vše M0

Operace + adjuvantní chemoterapie, výjimečně neoadjuvantní chemoterapie. Inoperabilní: konkomitantní chemoradioterapie nebo sekvenční chemoradioterapie nebo radioterapie samostatná při kontraindikaci chemoterapie

TNM klasifikace

Obrázek
TNM klasifikace karcinomů plic dle WHO klasifikace 2015
T – PRIMÁRNÍ TUMOR
TX
Primární tumor nelze posoudit, nebo tumor prokázaný přítomností maligních buněk ve sputu nebo bronchiálním výplachu, ale nezachycen zobrazovacími metodami nebo bronchoskopicky
T0
Neprokázaný primární tumor
Tis
Karcinom in situ
T1
Tumor ≤ 3 cm v největším rozměru, ohraničený plící nebo viscerální pleurou, bez evidentní bronchoskopické invaze proximálněji než do lobárního bronchu, tzn. ne do hlavního bronchua
T1a
Tumor ≤ 2 cm v největším rozměru
T1b
Tumor > 2 cm, ale ≤ 3 cm v největším rozměru
T2
Tumor > 3 cm, ale ≤ 7 cm, nebo tumor s některou z následujících vlastností (T2 tumory s těmito vlastnosti jsou klasifikovány jako T2a jestliže je jejich velikost ≤ 5 cm nebo pokud nemůže být stanovena a T2b jestliže je jejich velikost > 5 cm, ale ≤ 7 cm):
  Zahrnující hlavní bronchus, ≥ 2 cm

RDG metody

PoznámkyJihočeské onkologické dny  2016 RTG plic 4% pacientů  s tumorem plic má RTG negativní nález, Ve 20% dojde k přehlédnutí lézeRDG maligní léze jasná nad  3cm, horní lalok, spikulovoté okrajeCT rozlišovací schopnost od  0,3mmpatologické uzliny nad 10mmpod  10mm maligní jen u  10%absence růstu ložiska predikuje beningní nález jen z  65%možnosti biopsie ložiska  od  2 cm sledování 1 rok á  3m , poté á  6mCT plic LD  radiační zátěž  7mSVfalešná pozitivita, ale snížení mortality v Evropě se čeká na výsledky studie NELSON, která zhodnotí možnost screeningu PET 90% výtěžnost bez i.v. méně jak  4mSVs i.v. nad  4 mSvúskalí dg. u bronchioaleol. capostižení uzlin negativní mediastil. uzliny na PET nemusí být nenádorové a naopak zánětlivé postižení může dg. nádorNMR  využití ori dg. meta mozek, k.dřeň , skelet

Rizikové faktory karcinomu plic

Obrázek
Poznámky
1. Kouření 10-18% dlouhodobých kuřáků onemocní83-94% mužů57-80% žen10% karcinomů se objeví u lidí, kteří nikdy nekouřilysložení cigaretového kouře 2.  Životní prostředí 
pasivní kouřeníinhalace radioaktivních prachů a plynů ( radon, ..)chemické kancerogeny jako sloučeniny arzenu, chrómu a niklu, vdechování částic azbestu, chlorované metylétery např. yperit, sloučeniny obsažené v dehtu a asfaltových živicích a substance, které vznikají při zplynování uhlí. 3. Složení stravyriziková je zvýšená konzumace především živočišných tuků a nedostatek ovoce a zeleniny ve stravě. protektivní charakter - brukvovitá  zelenina nežádoucí faktor zvýšený přísun beta karotenu a vitamínu A, zvýšený přísun červeného masa4. Genetika 
10-14%   zvláště osoby pod  60 let , riziko u příbuzného  2,4x vyšší5. CHOPN51% mužů 
Odkazy
Radioaktivita kolem nás
Related articlesThousands of lung cancer patients 'being denied life-extending drug on NHS'